โลโก้เอิร์ธ แทรเวล

:: หจก.เอิร์ธแทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ ::
(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06694)

th en

หจก.เอิร์ธแทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร การศึกษาดูงาน หรือสัมมนา นอกสถานที่ ทั้งต่างประเทศ และ ภายในประเทศ การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ หรือกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสต่าง ๆ โปรโมท เปิดตัวสินค้าใหม่ ตลอดจนบริการด้าน ตั๋วเครื่องบิน การจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานของท่าน และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เป็นอย่างดี ลดความเสี่ยง เรื่องงบประมาณบานปลาย

 “เที่ยวสุขใจ ไปกับ เอิร์ธ แทรเวล” หรือ “Funny and Happiness”

คำนึงถึงการบริการ และความพึงพอใจ และความสนุกสนานในการท่องเที่ยวของผู้ใช้บริการเป็นหลัก รวมถึงการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และร่วมอนุลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวให้ดำรงถาวรต่อไป เพื่ออนุชนคนรุ่นหลัง

about-us

** คลิ๊กเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของเอิร์ธ แทรเวลจากฐานข้อมูลของกรมท่องเที่ยว **

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของเอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์

earth_travel_license

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อมุ่งสู่มาตฐานสากล

พันธกิจของ หจก. เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์

  1. จัดระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่อง ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความตรงต่อเวลา ตลอดการเดินทาง
  2. สร้างความประทับใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ จัดโปรแกรมเดินทางให้มีเครือข่ายเชื่อมโยง สามารถเดินทางได้อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง (โปรแกรมหลากหลาย)
  3. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพของบุคลากร มุ่งเน้นการทำงาน เป็นทีม ลดความสูญเปล่า เพื่อนำไปสู่การบริหารที่มีคุณภาพ

ประวัติความเป็นมา

หจก. เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ จัดตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นของทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยว มีจุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

หจก. เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06694 ออกให้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีวัตุประสงค์ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และ ให้บริการงานด้านออร์แกนไนซ์เซอร์ โดยรับจัดงาน ดูงาน สัมมนา Event และ Road show ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเรายังให้บริการด้านการเช่ารถ ทั้งรถตู้และรถโค้ช เพื่อการท่องเที่ยว

ผลจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการผู้ใช้บริการ ด้วยมาตฐานที่ตั้งไว้ ทำให้ หจก.เอิร์ธ แทรเวลแอนด์ออร์แกนไนซ์เซอร์ เป็นที่รู้จัก และให้ความเชื่อถือจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT Telecom), Nestle (Thai), รพ.ศิริราช, รพ.จุฬา, รพ.รามาธิบดี ฯลฯ, มหาวิทยาลัย ทั้งรัฐ และเอกชน, และบริษัทเอกชน ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

ณ ปัจจุบัน หจก.เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ ยังให้ความสนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว โดยจัดทำเวปไซต์ www.earththaitravel.com ซึ่งปัจจุบันเวปไซท์ของเราได้พัฒนาอย่างต่อเนือง จนเป็นที่รู้จักของผู้ที่ต้องการท่องเที่ยว และผู้ที่ต้องการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเวปไซท์ของ หจก.เอิร์ธ แทรเวลแอนด์ออร์แกนไนซ์เซอร์ มีความหลากหลาย นอกจากโปรแกรมการท่องเที่ยว เรายังมีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

หจก.เอิร์ธแทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ ได้รับรางวัลมาตราฐานธุรกิจนำเที่ยวปี 2553

::PORTFOLIO::

portfolio